Kallelse till Föreningsstämma i bostadsrättsföreningen Krukomakaren 1

Tisdagen den 28:e maj är det föreningsstämma i vår bostadsrättsförening och alla medlemmar är varmt välkomna.

Valberedningen vill gärna att fler engagerar sig i styrelsen så vi kan fortsätta vårda vår förening tillsammans. Vill du vara med? Kontakta valberedningen@krukomakaren1.se

Tid: 28:e maj kl. 19.00

Plats: Zinken BRFs samlingslokal. Den ligger på Krukmakargatan 71-73, ingång på baksidan av huset.

Kallelse med dagordning hittar du längre ner på den här sidan. Årsredovisningen skickas inom kort.

Varmt välkomna,

Styrelsen i Brf Krukomakaren 1

…………

Kallelse och dagordning till föreningsstämma 2023
Brf Krukomakaren 1

Datum och tid: 28 maj kl 19.00
Lokal: 
Zinken BRFs samlingslokal. Den ligger på Krukmakargatan 71-73, ingång på baksidan av huset.

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Godkännande av dagordning
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorernas berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelse och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 18. Stämmans avslutande

Ev fullmakter ska tas med.

Stockholm 2024-04-25

Styrelsen Bostadsrättsföreningen Krukomakaren 1