Andrahandsuthyrning

Ansök om andrahandsuthyrning

I samtliga fall av andrahandsuthyrning skall ansökan och eventuella kopior på underlag som styrker beaktansvärda skäl ställas till styrelsen som tar upp ärendet till behandling vid nästkommande styrelsemöte. Styrelsen ger tillstånd till andrahandsuthyrning för ett år i taget och högst i tre år totalt. Medlem måste skicka in ny ansökan och underlag i god tid innan denna tid löper ut.

Blanketter från SBC
Skriv ett avtal med din hyresgäst:
Standardavtal andrahandsuthyrning (© SBC)

Ansökan (skickas till styrelsen)
Ansökan till styrelsen om andrahandsuthyrning (© SBC)

Föreningen tar ut en avgift för andrahandsuthyrningar
Föreningen tar ut en avgift vid uthyrning i andra hand. Avgiften som ska betalas vid upplåtelse i 2:a hand är 10% av prisbasbeloppet.

Policy och praktiska råd vid andrahandsuthyrning
Andrahandsuthyrning föreligger när bostadsrättshavaren upplåter sin lägenhet till någon annan som ska använda den självständigt.

Föreningens grundläggande policy är att om det finns beaktansvärda skäl så ska det vara möjligt att hyra ut i andra hand under en viss tid. Men det ligger i vår bostadsrättsförenings långsiktiga intresse att lägenheterna inte i alltför stor utsträckning bebos av andra än bostadsrättshavarna själva. Vi vill ha aktiva medlemmar som värnar om föreningens fortlevnad och därför kommer en viss restriktivitet att upprätthållas när det gäller andrahandsuthyrningar.

Reglerna om andrahandsuthyrning i bostadsrättslagen ( 7 kap. 10-11 §) och reglerna om uthyrning av en del av en bostadsrättslägenhet (7 kap. 8 §) liknar hyreslagens motsvarande regler, men en skillnad är att bostadsrättshavare också kan åberopa andra beaktansvärda skäl för en andrahandsupplåtelse.

Beaktansvärda skäl för andrahandsuthyrning:

  • Långvarig sjukdom som kräver vistelse utanför bostaden
  • Arbete på annan ort alternativt utomlands
  • Studier på annan ort alternativt utomlands
  • Prövning av samboende med partner i annan bostad
  • Uthyrning till egna barn
  • I väntan på pension

Hyresnämnden lämnar i regel inte tillstånd för längre tid än ett år åt gången. Går inte hyresvärden med på fortsatt uthyrning kan förstahandshyresgästen söka nytt tillstånd hos hyresnämnden. I regel lämnar nämnden inte tillstånd för längre tid än tre år sammanlagt.

Kan medlemmar överklaga ett beslut att inte få hyra ut?
Ja, till hyresnämnden som sista instans.

Skälig hyra
En andrahandshyra ska vara skälig. För att bestämma hyran i en bostadsrätt ska lägenheten jämföras med en likvärdig allmännyttig hyresrätt. Bruksvärdet gäller, inte avgifterna som ofta är lägre. Man får inte lägga på för räntor och lån. Är lägenheten möblerad kan hyran vara något högre. Här är det bruksvärdet på möblerna som avgör. Be om kvitto på betald hyra. Uthyraren kan bli återbetalningsskyldig om hyran är för hög. Den som anser sig ha betalt för mycket kan gå till hyresnämnden, även upp till tre månader efter utflyttning.

Uthyraren har ansvaret
Uthyraren har ansvar för lägenheten och att hyran/avgiften betalas i tid. Om andrahandshyresgästen inte sköter lägenheten eller stör grannar kan uthyraren säga upp honom eller henne, eller själv bli uppsagd.

Skriv kontrakt
För att slippa diskussioner om vad ni kommit överens om skriv ett kontrakt. Hyrestid, uppsägningstid, hyra och andra ersättningar som kan bli aktuella, till exempel telefon- och elkostnader, ska finnas med. Läs av telefon och elmätare vid in- och utflyttning.

Besittningsskydd
Varar hyrestiden längre än två år ligger det i uthyrarens intresse att skriva ett separat avtal om att andrahandshyresgästen avstår från besittningsskyddet. Annars riskerar det att ta tid för uthyraren att få tillbaka sin lägenhet. Det gäller alltså även för en bostadsrätt trots att uthyraren äger bostaden. Hyresnämnden måste godkänna ett sådant avtal. Vid kortare uthyrning än två år har den som hyr i andra hand inget besittningsskydd. Andrahandshyresgästen kan aldrig ta över kontraktet mot värdens/föreningens vilja. En bostadsrättsförening får inte hyra ut i andra hand och på så sätt få bort besittningsskyddet. Den som hyr direkt av fastighetsägaren har alltid ett förstahandskontrakt.

Inventarielista
Skriv en inventarielista om lägenheten är möblerad. Kolla att listan och verkligheten stämmer överens. Ta upp skick och eventuella skador på möbler och lägenhet.

Försäkringar
Försäkringar är en besvärlig fråga vid andrahandskontrakt. Både den som hyr ut och den som hyr bör ta kontakt med sina försäkringsbolag och kontrollera vad som gäller.

Glöm inte att informera din hyresgäst
Vid andrahandsuthyrning är det bostadsrättshavarens skyldighet att informera hyresgästen om i föreningen gällande ordningsföreskrifter och bestämmelser och se till att dessa efterlevs. Under uthyrningstiden har bostadsrättsinnehavaren eget ansvar att ta del av föreningens information trots boende på annan ort.

Mer informations kan du få via dessa länkar
http://www.dom.se/hyresnamnden/fragor_svar.html#Bostadsrättslägenheter
http://www.dom.se/hyresnamnden/fragor_svar.html#Lokaler