Att bo i en bostadsrättsförening

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening vars syfte är att upplåta lägenheter med bostadsrätt i föreningens hus. Medlemmarna styr i demokratisk anda och föreningsstämman är högsta beslutande organ. Föreningen måste anta stadgar, utse styrelse och ha minst en revisor.

Rättigheter och skyldigheter

Som medlem i föreningen har du både skyldigheter och rättigheter. Dessa skiljer sig från att bo i till exempel en hyresrätt på en rad olika områden.

Föreningen ansvarar normalt för det yttre underhållet, det vill säga föreningens hus och mark. Inre underhåll i lägenheten ansvarar bostadsrättshavaren för. Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för att föreningen och dess fastigheter sköts på ett långsiktigt hållbart och ansvarsfullt sätt. Det ligger i alla medlemmars intresse att föreningens ekonomi mår bra och att såväl huset som lägenheterna är i gott skick.

Du bor till självkostnadspris. Månadsavgiften är baserad på föreningens samlade driftskostnader och beror på hur mycket reparationer, underhåll, städning etc. som behövs. Var alltså rädd om vår gemensamma egendom! Det håller föreningens kostnader, och därmed din egen månadsavgift, nere.

Som bostadsrättsägare har du också rättigheter:

  • Du är bostadsrättshavare och har nyttjanderätt till din lägenhet.
  • Det är du som bestämmer om och när du vill måla om eller renovera i lägenheten (omfattande renoveringar, som t.ex. rivning av vägg, kräver dock styrelsens godkännande).
  • Du kan sälja din lägenhet när du vill och till det pris du och köparen kommer överens om.

Föreningsstämman

Bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman. Normalt hålls en stämma en gång per år (i vårt fall före maj månads utgång). Styrelsen kan, om behov finns eller om minst 10 procent av medlemmarna begär det, kalla till extrastämma. Hur en stämma går till och hur kallelse och dagordning ska utformas finns specificerat i stadgarna.

Om du har förslag eller önskemål om större förändringar i föreningen kan du lämna in en motion till årsstämman. Du kan givetvis när som helst under året komma med idéer eller förslag direkt till styrelsen (kontaktuppgifter finns i porten).