Hej från nya styrelsen

Hej alla medlemmar!

Hoppas att alla har haft en skön sommar och njuter av sensommarvärmen. Precis innan semestrarna drog igång bildades den nya styrelsen som består av både gamla och nya ansikten. Den nya styrelsen är omvalda Thomas Reims och Jurga Götlund samt nyvalda Johan Haag, Max Andresson, Hans Nihlén, Lo Bjurulf och Louise Edman.

Vi har många olika och roliga projekt inom föreningen och under sommaren har fokus legat på överlämning och vidarearbete med mycket av det som den tidigare styrelsen drivit. Information kommer att komma löpande under hösten gällande projekt, städdagar mm.

Om frågor skulle uppstå, maila till styrelsen@krukomakaren1.se

Och en sak till…

Ytterligare ett planerat avbrott för fjärrvärme kommer att ske mellan 30/8 kl 21:00 till 31/8 05:00.

Ha en fortsatt trevlig kväll!

Hälsningar Styrelsen

Glöm inte föreningsstämman på torsdag

Torsdagen den 16:e juni är det föreningsstämma i vår bostadsrättsförening. Alla medlemmar är varmt välkomna.
Tid: 16:e juni kl 19.00
Plats: Utanför tvättstugan. Ta med stol och/eller paraply.
Kallelse med handlingar skickades ut den 1 juni.

Varmt välkomna!

Och så två saker till…

Det kommer bli ett planerat fjärrvärmeavbrott från onsdagen den 15:e juni kl 21.00 till torsdagen den 16:e juni kl 05.00. Det finns kallvatten, men inte varmvatten. Stockholm Exergi har satt upp lappar i portarna med mer info.

Föreningen har beställt hjälp med trädgårdsarbete. Firman vi anlitat har lite svårt att komma åt vissa ytor på grund av cyklar som står parkerade vid gräset. För att underlätta arbetet vore det himla bra om de som har cyklar parkerade mellan hus 63 och 65, skulle kunna flytta cyklarna tills dess att firman fixat färdigt. Tack på förhand!

Vi ses på stämman!

Kallelse till Föreningsstämma i bostadsrättsföreningen Krukomakaren 1.

Torsdagen den 16:e juni är det föreningsstämma i vår bostadsrättsförening.

Alla medlemmar är varmt välkomna.

Vi i styrelsen ser fram emot att få träffa er och berätta vad vi gjort under året.

Valberedningen vill gärna att fler engagerar sig i styrelsen så vi kan fortsätta vårda vår förening tillsammans. Vill du vara med? Kontakta valberedningen@krukomakaren1.se

Tid: 16:e juni kl 19.00

Plats: Utanför tvättstugan. Ta med stol och/eller paraply.

Kallelse med dagordning och årsredovisning/revisionsberättelse hittar du längre ner på den här sidan, liksom proposition gällande stadgeändring och protokoll från extrastämma som hölls 31 maj 2022, där vi beslutade att godkänna stadgeändringen.

Varmt välkomna,

Styrelsen i Brf Krukomakaren 1

………

Kallelse och dagordning till föreningsstämma 2022
Brf Krukomakaren 1

Datum och tid: 16 juni kl 19.00
Lokal: Utanför tvättstugan –
ta gärna med stol och/eller paraply

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Godkännande av dagordning
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorernas berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelse och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 18. Styrelsens förslag till stadgeändring enligt beslut från Brf Krukomakaren 1:s extra stämma den 31 maj 2022. Proposition och protokoll bifogas.
 19. Stämmans avslutande

Ev fullmakter ska tas med.

Stockholm 2022-06-01

Styrelsen Bostadsrättsföreningen Krukomakaren 1

………………………

Proposition 1

Stadgeändring
Styrelsen föreslår förändring av paragraf 9 i föreningsstadgarna med rubrik: Överlåtelse och pantsättningsavgift samt avgift för andrahandsupplåtelse

Ny text för pantsättningsavgift och överlåtelseavgift enligt följande:

Överlåtelseavgift och pantsättningsavgift får tas ut efter beslut av styrelsen. Överlåtelseavgiften får uppgå till högst 3,5 % och pantsättningsavgiften till högst 1,5 % av gällande prisbasbelopp.

Överlåtelseavgift betalas av förvärvaren och pant-sättningsavgift betalas av pantsättaren.

Du hittar våra stadgar på www.krukomakaren1.se

……………..

Här hittar du protokoll från extrastämman 31 maj 2022

http://www.krukomakaren1.se/wp-content/uploads/2022-05-31-Extra-Stämmoprotokoll-2.pdf

Här hittar du årsredovisningen

http://www.krukomakaren1.se/wp-content/uploads/AR_Krukomakaren_1.pdf

Här hittar du revisionsberättelsen

http://www.krukomakaren1.se/wp-content/uploads/Krukomakaren_1_RB.pdf

Dags för stämmor i Brf Krukomakaren 1

Kallelse och proposition hittar du längre ner i texten

Med anledning av förändringar hos vår förvaltare SBC krävs en ändring av bostadsrättsföreningens stadgar. Därför kallar styrelsen till två stämmor i år. Den första är en extra insatt föreningsstämma och kommer äga rum tisdagen den 31 maj. Se kallelse här nedan.

Den andra stämman är en ordinarie föreningsstämma vilken vi kommer kalla till direkt efter den extra insatta stämman. Den ordinarie föreningsstämman kommer att äga rum torsdagen den 16:e juni.

Vi välkomnar motioner till den ordinarie årsstämman senast onsdagen den 25:e maj. Mejla: styrelsen@krukomakaren1.se eller lägg din motion i brevlådan i port 67, 1 trappa ner.

Vi hoppas naturligtvis att alla medlemmar har möjlighet att delta!

Med vänlig hälsning,

Styrelsen Brf Krukomakaren 1.

Kallelse till extrainsatt föreningsstämma

Datum och tid: 31 maj kl 19.00
Lokal: Utanför tvättstugan

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Proposition och Motioner till stämman
 9. Stämmans avslutande

Ev fullmakter skall medtages.

Stockholm 2022-05-09

Styrelsen Bostadsrättsföreningen Krukomakaren 1

Proposition

Stadgeändring
Styrelsen föreslår förändring av paragraf 9 i föreningsstadgarna med rubrik: Överlåtelse och pantsättningsavgift samt avgift för handrahandsupplåtelse

Ny text för pantsättningsavgift och överlåtelseavgift enligt följande:

Överlåtelseavgift och pantsättningsavgift får tas ut efter beslut av styrelsen. Överlåtelseavgiften får uppgå till högst 3,5 % och pantsättningsavgiften till högst 1,5 % av gällande prisbasbelopp.

Överlåtelseavgift betalas av förvärvaren och pantsättningsavgift betalas av pantsättaren.

Du hittar våra stadgar på www.krukomakaren1.se