Kallelse till årsmöte Brf Krukomakaren1 – 2020

Varmt välkomna till föreningens årsmöte tisdag 30 juni, kl 18.00.

Plats: Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och håller mötet utomhus, utanför tvättstugan. Ta med egen stol / paraply vid behov.

Dagordning:

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 16. Val av valberedning
 17. Stämmans avslutande

Vi hoppas att du har möjlighet att närvara!

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2019 finns uppladdat på hemsidan.

Vid frågor kontakta styrelsen på styrelsen@krukomakaren1.se eller via brevlådan i port 67, 1 trappa ner.


Vi ses den 30e juni!

Hälsningar styrelsen