Kallelse till extra föreningsstämma Brf Krukomakaren 1

TID: Tisdag 7 maj 2019 kl. 19.00

PLATS: port 53, en trappa ner (pannrummet)

DAGORDNING:

  1. Stämmans öppnande
  2. Godkännande av dagordningen
  3. Val av stämmoordförande
  4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
  5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
  6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
  7. Fastställande av röstlängd
  8. Förslag på ändring av stadgar enligt bilaga (se länk nedan)
  9. Stämmans avslutande

Vi hoppas att du har möjlighet att närvara!

Till denna kallelse bifogas följande tre bilagor
1. Förklaring till stadgeförslag
2. Stadgeförslag med ändringar markerade
3. Nuvarande stadgarr

Ovan bilagor finner du att ladda ner här:
http://www.krukomakaren1.se/stadgar/

Vänligen läs igenom bilagorna innan extrastämman.

Om du har några frågor eller önskar få bilagorna utskrivna är du varmt välkommen att kontakta styrelseordförande Dag Nyström på nystrom.dag@gmail.com, övriga styrelsen på styrelsen@krukomakaren1.se eller via brevlådan i port 67, 1 trappa ner.

 Varmt välkommen önskar styrelsen!