Årsmöte 7 april, kl 15.00

Välkomna till föreningens årsmöte söndag 7 april, kl 15.00, port 53, 1 trappa ned i pannrummet.

Dagordning:

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 16. Val av valberedning
 17. Förslag på ändring av stadgar enligt bilaga 1.
 18. Stämmans avslutande

Efter den formella stämmans avslutande kommer Information från styrelsen att ges angående:
– Städdagen 28 april

Inga motioner har inkommit från medlemmarna och därför kommer endast ovan punkter att hanteras under årsstämman. Inga nya övriga punkter kommer tas upp.

Vi hoppas att du har möjlighet att närvara!

Vid frågor är du välkommen att kontakta styrelsen på styrelsen@krukomakaren1.se eller via brevlådan i port 67, 1 trappa ner.